PATENTCENTAR
Copyrights &
Industrial ​Property Rights
ПАТЕНТЦЕНТАР
Авторски права и
индустриска сопственост
SKOPJE - NORTH MACEDONIA
СКОПЈЕ - МАКЕДОНИЈА

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ: неколку автори не информираа дека кај некои годишни даночни пресметки во Е-ПДД системот се јавуваат технички грешки како, на пример, неостварени и непримени приходи!!! Затоа е добро сите приматели на хонорари од оваа агенција кои ке утврдат техничка грешка во својата даночна пријава да се јават во нашата агенција да ги проверат податоците. За повеќе информации јавете се или прочитајте во секцијата ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ !!!

IP БАЗИ
​НА ПОДАТЦИ
Пребарувајте ги домашните и меѓународните бази на податоци за
регистрирани или пријавени патенти, трговски марки, дизајн и географски ознаки...
Домашна база на трговски марки (ДЗИС) - директен линк:
Домашна база на патенти (ДЗИС) - директен линк:
Домашна база на индустриски дизајн (ДЗИС) - директен линк:
Пребарувај...
Пребарувај...
Пребарувај...
WIPO - GLOBAL BRAND DATABASES - Трговски марки (меѓународна база)
WIPO - GLOBAL DESIGN DATABASES - индустриски дизајн (меѓународна база)
WIPO - MADRID MONITOR - трговски марки (меѓународна база)
Пребарувај...
Пребарувај...
Пребарувај...
WIPO - HAGUE EXPRESS - индустриски дизајн (меѓународна база)
WIPO - LISBON EXPRESS - географски ознаки (меѓународна база)
EPO - ESPACENET - патенти
 (меѓународна база)
Пребарувај...
Пребарувај...
Пребарувај...
TM VIEW - трговски марки (меѓународна база)
DESIGN VIEW - индустриски дизајн
(меѓународна база)
Пребарувај...
Пребарувај...